Program maluch

Resortowy program MALUCH

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” to program, którego celem jest umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci w wieku do lat 3 godzenie życia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Dzięki dofinansowywaniu istniejących i nowo-tworzonych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, rodzicom i opiekunom stwarza się możliwość podjęcia aktywności zawodowej i samorealizacji na polu biznesowym. Program Maluch stanowi realizację polityki rodzinnej polskiego rządu, która odnosi się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:

– stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),

– poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,

– umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych,  podjęcie aktywności zawodowej,

– wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo – edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,

– zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

 

Program „MALUCH” wpisuje się w zadania wynikające m.in. z:

– Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka, Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, Priorytetowe kierunki interwencji publicznej II.4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej oraz II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego; Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna, Cel III.1. Integracja społeczna, Priorytetowy kierunek interwencji publicznej III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym),

– Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (Cel szczegółowy: 1 Wzrost zatrudnienia, Kierunek interwencji: Rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)

 

Adresatami programu są podmioty gminne, niegminne, a w roku 2015 także uczelnie wyższe.

W ramach programu w roku 2015 przewidziane są cztery moduły:

 • Moduł 1 skierowany do gmin. Fundusze przeznaczone są na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
 • Moduł 2 skierowany do gmin. Fundusze przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem środków z programu „MALUCH”.
 • Moduł 3 skierowany do podmiotów niegminnych. Fundusze przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania istniejących i nowo-tworzonych miejsc opieki.
 • Moduł 4 zwany „MALUCH na uczelni” skierowany do uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Fundusze przeznaczone są na utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki.

W ramach modułu 4 Programu Maluch na uczelni, IGD Consulting Sp. z o.o. nawiązała współpracę z:

 • Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku
 • Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Słupsku i Malborku
 • Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
 • Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

W ramach modułu 3, IGD Consulting Sp. z o.o. zapewnia funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w:

 • Borkowie,
 • Bydgoszczy,
 • Gdańsku,
 • Kramsku,
 • Poznaniu,
 • Wrześni.

 
W roku 2016, program Maluch realizowany będzie w ramach 3 modułów:

 • Moduł 1 przeznaczony jest dla gmin. Środki finansowe przeznaczone będą na utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.
 • Moduł 2 przeznaczony jest dla gmin oraz dla podmiotów niegminnych. Gminy mogą starać się o zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”. Podmioty niegminne mogą natomiast starać się o zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Moduł 3 przeznaczony jest dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów. Podobnie jak w edycji Maluch 2015, środki przeznaczone są na utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Miejsca te skierowane są dla dzieći studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

program_maluch