280-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM AKREDYTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Cel szkolenia:

nabycie przez uczestników wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do pracy w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym z dziećmi do lat 3.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa ok. 4 – 5 miesięcy. Jest prowadzone w formie studiów podyplomowych. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele.

Cena szkolenia:

1799 zł Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Program szkolenia:

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

– przebieg rozwoju w ciągu życia
– uwarunkowania prawidłowego rozwoju
– osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach życia

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

– zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
– źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3- neurologiczne podstawy rozwoju małego dziecka

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

– rozpoznawanie potrzeb rozwojowych
– opieka pielęgnacyjna i zdrowotna
– zabawa jako podstawowa aktywność dziecka
– wprowadzenie dziecka w kulturę
– budowanie relacji społecznych z dzieckiem

Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

– odpowiedzialność prawna opiekuna
– podstawy medycyny ratunkowej
– przepisy BHP
– radzenie sobie ze stresem
– emisja głosu

Praktyki zawodowe (80 godzin):

w żłobku lub klubie malucha organizowane i zapewnione przez naszą firmę!

Kwalifikacje po ukończeniu:

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz przed zatrudnieniem jako opiekun odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych. Odbycie naszego szkolenia gwarantuje zdobycie uprawnień zgodnych z wyżej wymienioną ustawą i umożliwia podjęcie pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.